Tabbo: Professionele websites en webshops voor ondernemers

De algemene voorwaarden van Tabbo

Artikel 1 - Definities

1.1 Tabbo: Tabbo gevestigd te Beetsterzwaag onder KvK nr. 77319885.

1.2 Opdrachtgever: degene met wie Tabbo een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Offerte: het aanbod van Tabbo aan de opdrachtgever voor het leveren van diensten en/of producten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tabbo en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Het gebruik van de diensten en producten van Tabbo impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden of andere bepalingen van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Tabbo hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.3 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Tabbo zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige, vernietigbare of ongeldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.4 Tabbo behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden op het moment van publicatie op de website van Tabbo. Het is aan de opdrachtgever om regelmatig de website te raadplegen en kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

2.5 Indien Tabbo afwijkt van deze algemene voorwaarden, al dan niet stilzwijgend, voor een bepaalde opdracht, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Dergelijke afwijkingen gelden slechts voor de desbetreffende opdracht en kunnen geen rechten voor toekomstige opdrachten doen ontstaan.

Artikel 3 - Overeenkomst en offerte

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Tabbo zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de datum van de offerte, tenzij anders vermeld.

3.2 De overeenkomst tussen Tabbo en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte van Tabbo, hetzij via ondertekening, bevestiging per e-mail of enige andere vorm van schriftelijke communicatie.

3.3 Tabbo kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Tabbo en de opdrachtgever.

3.5 Tabbo behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren of te beëindigen indien er sprake is van ongepast materiaal, in strijd met de wet- en regelgeving, of wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

3.6 In geval van beëindiging van de overeenkomst door Tabbo wegens redenen zoals vermeld in artikel 3.5, behoudt Tabbo het recht op betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 4 - De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Tabbo zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste vermogen en professionele standaarden uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Tabbo en de opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever verplicht zich om tijdig alle informatie, materialen, medewerking en goedkeuringen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door Tabbo. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, kan dit leiden tot vertraging in de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten of schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Tabbo is niet aansprakelijk voor enige schade of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Tabbo liggen en de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zoals natuurrampen, stakingen, brand, oorlog, technische storingen, overheidsmaatregelen, ziekte, enzovoort.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanpassingen of wijzigingen nodig zijn, zullen Tabbo en de opdrachtgever in goed overleg treden om de gewenste aanpassingen schriftelijk vast te leggen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit deze aanpassingen zullen in onderling overleg worden besproken en schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 5 - Inschakelen van derden

5.1 Tabbo behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, derden in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde aspecten van de overeenkomst. Deze inschakeling van derden kan onder meer betrekking hebben op onderaannemers, freelancers, leveranciers, en andere deskundigen.

5.2 Bij het inschakelen van derden zal Tabbo de nodige zorgvuldigheid betrachten en streven naar de selectie van betrouwbare en gekwalificeerde partijen. Tabbo blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de ingeschakelde derden de nodige expertise en kwaliteit bieden.

5.3 De opdrachtgever stemt ermee in dat Tabbo, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bepaalde gegevens of materialen aan derden kan verstrekken. Tabbo zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van dergelijke gegevens en materialen te waarborgen.

5.4 Eventuele afspraken of overeenkomsten die de opdrachtgever rechtstreeks met derden maakt, vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Tabbo. Tabbo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit de handelingen of nalatigheid van deze derden.

5.5 Indien Tabbo, op verzoek van de opdrachtgever, een specifieke derde inschakelt die niet standaard deel uitmaakt van de gebruikelijke uitvoering van de overeenkomst, kunnen hieraan extra kosten verbonden zijn. Deze kosten zullen vooraf aan de opdrachtgever worden gecommuniceerd en schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, en octrooirechten, met betrekking tot de door Tabbo geleverde diensten, producten, ontwerpen, en andere materialen, blijven eigendom van Tabbo of de betreffende rechthebbende.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Tabbo aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief recht om de geleverde diensten en producten te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit recht is niet overdraagbaar aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tabbo.

6.3 Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Tabbo vóór de eventuele overdracht van eigendom, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Tabbo als gevolg hiervan lijdt. De opdrachtgever vrijwaart Tabbo tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot dergelijke inbreuken.

6.4 Tabbo behoudt zich het recht voor om de naam en/of logo van de opdrachtgever te gebruiken in haar portfolio en marketingmateriaal, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

6.5 In het geval van door de opdrachtgever verstrekte materialen of informatie voor de uitvoering van de overeenkomst, garandeert de opdrachtgever dat deze geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Tabbo tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot dergelijke inbreuken.

Artikel 7 - Honorarium, betalingen en opschorting

7.1 Voor de diensten en producten die Tabbo levert, geldt een honorarium zoals overeengekomen tussen Tabbo en de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle genoemde bedragen exclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen.

7.2 Eventuele kosten die door Tabbo worden gemaakt in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zoals reis- en verblijfkosten, kosten voor benodigde materialen, en andere redelijkerwijs gemaakte kosten, worden apart in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Tabbo behoudt zich het recht voor om het honorarium en eventuele kosten aan te passen indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die de oorspronkelijke prijsbepaling beïnvloeden, zoals wijzigingen in de opdracht, gewijzigde wet- en regelgeving, of andere externe factoren. Tabbo zal de opdrachtgever tijdig informeren over dergelijke wijzigingen.

7.4 Betaling van het honorarium en eventuele kosten dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien er geen specifieke betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Tabbo gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht om alle redelijke kosten te vergoeden die Tabbo maakt om de openstaande bedragen te innen, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.6 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de opdrachtgever een aanbetaling te voldoen van minimaal 50% van het offertebedrag voordat Tabbo met de uitvoering van de overeenkomst begint.

7.7 Na voltooiing van de diensten of oplevering van het resultaat dient de opdrachtgever het resterende bedrag te voldoen binnen de overeengekomen termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het niet tijdig voldoen van het resterende bedrag kan leiden tot opschorting van verdere dienstverlening door Tabbo totdat de betaling is ontvangen.

7.8 In geval van opschorting van de dienstverlening door Tabbo wegens het uitblijven van betaling door de opdrachtgever, blijven de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onverminderd van kracht.

7.9 Indien de opdrachtgever van mening is dat de factuur onjuist is, dient de opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij Tabbo. Na ontvangst van het bezwaar zal Tabbo het bezwaar onderzoeken en indien nodig de factuur aanpassen.

Artikel 8 - Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.

8.2 In geval van opzegging door de opdrachtgever is deze verplicht om alle tot dan toe gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden te vergoeden aan Tabbo, inclusief de aanbetaling indien van toepassing.

8.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt nadat Tabbo reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever naast de vergoeding van de tot dan toe gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden ook een schadevergoeding verschuldigd aan Tabbo. De hoogte van de schadevergoeding wordt in onderling overleg vastgesteld, tenzij partijen hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, in welk geval de wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

8.4 Tabbo behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot enige betalingsverplichting, in strijd handelt met de algemene voorwaarden, of indien er sprake is van andere ernstige tekortkomingen van de opdrachtgever.

8.5 In geval van ontbinding van de overeenkomst door Tabbo op grond van artikel 8.4, heeft Tabbo recht op volledige betaling van de tot dan toe gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, evenals op een schadevergoeding voor de geleden schade.

8.6 De ontbinding van de overeenkomst laat de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onverlet.

Artikel 9 - Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Tabbo garandeert dat de geleverde diensten en producten voldoen aan de overeengekomen specificaties en kwaliteit, zoals schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst.

9.2 Tabbo staat er niet voor in dat de geleverde diensten en producten te allen tijde foutloos zullen functioneren of vrij zullen zijn van gebreken. Tabbo spant zich echter in om eventuele gebreken zo snel mogelijk te verhelpen binnen een redelijke termijn, mits de opdrachtgever deze gebreken schriftelijk en gedetailleerd meldt.

9.3 Tabbo is niet verantwoordelijk voor gebreken of fouten die zijn ontstaan als gevolg van handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever of derden, waaronder begrepen het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, het niet tijdig verstrekken van benodigde materialen of medewerking, of onjuist gebruik van de geleverde diensten of producten.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart Tabbo voor alle aanspraken van derden, inclusief eventuele schadevergoedingen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de geleverde diensten of producten, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Tabbo.

9.5 De totale aansprakelijkheid van Tabbo jegens de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst.

Tabbo, juni 2023